Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Gospodarenje otpadom

DJELATNOST GOSPODARENJA OTPADOM 

GOSPODARENJE OTPADOM

OPĆENITO

Gospodarenje otpadom osnovna je djelatnost trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o. Obavlja se na temelju Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) te podzakonskih akata kojima su propisane mjere za zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja, smanjenje negativnih učinaka nastanka otpada, smanjenje uporabe prirodnih sirovina, povećanje recikliranja te prelaska na kružno gospodarstvo. Zakonom se uređuje sustav gospodarenja otpadom, propisuju uvjeti za rad odlagališta, uvjeti za otpad koji je dopušteno odlagati i još niz drugih mjera u svrhu ostvarenja ciljeva Europskog zelenog plana.

Postojeći sustav gospodarenja otpadom bazira se na načelu „onečišćivač plaća“ prema kojemu svaki korisnik koji se ne ponaša u skladu sa zakonom tj. ne sprječava nastanak otpada i ne odvaja iskoristive komponente otpada, skuplje plaća cijenu javne usluge. Spremnik za miješani komunalni otpad osnovni je spremnik koji je označen za očitavanje pražnjenja i za koji se plaća cijena javne usluge. Korisnik koji više izdvaja korisne komponente, ima manje količine miješanog komunalnog otpada, manje mjesečnih pražnjenja koja se evidentiraju, a time i manje račune.

PODRUČJE OBAVLJANJA USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Komunalac Požega d.o.o. obavlja djelatnost gospodarenja otpadom na području 3 grada (Požega, Pleternica, Kutjevo) i pet općina (Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika) Požeško-slavonske županije. Organiziranim odvozom, sakupljanjem i zbrinjavanjem otpada obuhvaćeno je 18268 korisnika usluge, 17049 korisnika iz kategorije kućanstvo (15688 u individualnom i 1361 u kolektivnom stanovanju), a preostalih 1219 pripada kategoriji korisnika koji nisu kućanstvo (pravne osobe, obrtnici, ustanove i sl.).

SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Sakupljanje komunalnog otpada u individualnom stanovanju i manjim stambenim zgradama obavlja se putem spremnika 120 l, a u kolektivnom stanovanju putem spremnika 240 l i 1100 l. Korisnici koji nisu kućanstvo (pravne osobe, obrtnici, ustanove i sl.) sakupljaju otpad u spremnicima za komunalni otpad 120 l, 1100 l,  5m3 i 7m3, a omogućeno im je i korištenje drugih vrsta spremnika uz suglasnost komunalnog društva. Za stvaranje većih količina otpada koje ne stanu u spremnik za otpad, svi korisnici imaju mogućnost nabave doplatnih označenih vreća za otpad.

Korisnici su imali mogućnost izjavom o načinu korištenja javne usluge, definirati volumen spremnika koji im odgovara, pri čemu je najmanji volumen koji korisnik može zadužiti 120 l. U gospodarenju otpadom koriste se  standardizirani spremnici (plastični ili metalni) volumena 120 l, 240 l, 1100 l, 5000 l i više te preskontejnera 5000 l i više. Za  miješani komunalni otpad koji ne stane u osnovni spremnik, mogu se koristiti doplatne PE vreće 60 l, 80 l i 120 l kroz čiju se cijenu plaća usluga odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada.

UČESTALOST ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Odvoz skupljenog otpada obavlja se prema sljedećoj učestalosti:

 1. miješani komunalni otpad - jednom tjedno
 2. biootpad – jednom tjedno
 3. reciklabilni otpad – jednom mjesečno (korisnik kućanstvo), jednom tjedno (korisnik koji nije kućanstvo)
 4. krupni otpad – jednom godišnje

ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

Skupljeni komunalni otpad odvozi se na odlagalište otpada „Vinogradine“ i odlaže na sanitarni način u nepropusne kasete na odlagalištu čime je onemogućen štetan utjecaj otpada na okoliš. Ukupna površina unutar ograde odlagališta je 10 ha od čega je 5,7 ha predviđeno za odlaganje otpada. Odlagalište je u fazi sanacije s nastavkom odlaganja do konačnog zatvaranja. Trenutno se otpadom puni 4. kaseta odlagališta, a na raspolaganju je i prostor na površini svih izgrađenih kaseta dok se ne postignu projektirane visine odlagališta sukladno Glavnom projektu.

Vinogradine iz zraka

ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA „NA KUĆNOM PRAGU“

Implementacija sustava odvojenog sakupljanja reciklabilnog otpada (papir, staklo, plastika) započela je 2014. godine. Do 2021. godine sustavom su obuhvaćeni svi korisnici na području 8 JLS (100% korisnika).

U većini kućanstava individualnog stanovanja za odvojeno sakupljanje otpada primjenjuju se spremnici za papir i plastiku 120 l i 240 l, koje su nabavile jedinice lokalne samouprave uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a u manjem dijelu naselja primjenjuju se vreće za odvojeno sakupljanje papira (120 l) i plastike (120 l). Staklo se na cijelom području sakuplja u PE vreće (60 l). Za kućanstva u kolektivnom stanovanju spremnici za odvojeno sakupljanje otpada postavljeni su u ograđene prostore uz spremnike za miješani komunalni otpad. Kućanstvima u stambenim zgradama s manjim brojem stanova dodijeljeni su spremnici 120 l, a korisnicima koji nisu kućanstvo dodijeljeni su spremnici različitih zapremina (120 l, 240 l, 1110 l), ovisno o iskazanim potrebama.

Za veće količine odvojeno skupljenog otpada „na kućnom pragu“ korisnici imaju mogućnost nabave vreća za odvojeno sakupljanje papira, plastike i stakla na blagajni u upravnoj zgradi Komunalca Požega. Komunalno društvo svake godine samostalno nabavlja vreće za odvojeno sakupljanje otpada, a daje i mogućnost nabave kartonskih kutija za odlaganje otpadnog papira.

dvokomorno komunalno vozilo 7

ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA NA ZELENIM OTOCIMA

Na području obuhvata javne usluge postoji 10 zelenih otoka na kojima se odvojeno sakuplja otpadni papir, staklo i plastika. Kako se u spremnicima zelenih otoka često pronalazi odložen miješani komunalni otpad, zeleni otoci nastoje se ukinuti jer je svim korisnicima omogućeno odvojeno sakupljanje otpada „na kućnom pragu“ i u reciklažnim dvorištima.

ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA U RECIKLAŽNIM DVORIŠTIMA

Korisnici iz kategorije kućanstava imaju mogućnost predaje odvojeno sakupljenog otpada bez plaćanja naknade u sljedećim reciklažnim dvorištima / mobilnom reciklažnom dvorištu:

 • RD POŽEGA, Industrijska 25C, Požega  (korisnici s područja Grada Požege i Općine Brestovac)
 • RD PLETERNICA, Ante Starčevića 29, Pleternica (korisnici s područja Grada Pleternice)
 • RD KUTJEVO, Kamenjača 15, Kutjevo (korisnici s područja Grada Kutjeva)
 • RD JAKŠIĆ, Kolodvorska 215 A, Jakšić (korisnici s područja Općine Jakšić)
 • RD KAPTOL, Novi Bešinci 2B, Novi Bešinci  (korisnici s područja Općine Kaptol)
 • RD VELIKA, Strossmajerova 20D, Velika (korisnici s područja Općine Velika)
 • MRD ČAGLIN (korisnici s područja Općine Čaglin).

Svaki korisnik pri predaji odvojeno skupljenog otpada u reciklažno dvorište osobnom iskaznicom dokazuje da pripada određenom području te ostvaruje pravo na besplatnu predaju otpada.

Određene vrste otpada u reciklažna dvorišta mogu predati i pravne osobe, ali uz plaćanje naknade prema cjeniku društva.

PRIPREMA OTPADA ZA PREDAJU OVLAŠTENIM SAKUPLJAČIMA / OPORABITELJIMA

Odvojeno skupljeni otpad iz kućanstava, gospodarskih subjekata i sa zelenih otoka odvozi se prema planovima odvoza na odlagalište „Vinogradine“ gdje prolazi postupke sortiranja, izdvajanja nečistoća iz otpada i izdvajanja nereciklabilnog otpada. Određene vrste otpada se baliraju (PE folija, big bag vreće, PET ambalaža, HDPE i PP ambalaža). Nečistoće iz odvojeno skupljenog otpada te sav nereciklabilni otpad koji ovlašteni sakupljači ne preuzimaju, odlaže se u kasete odlagališta, a reciklabilni otpad, koji je vrijedna sirovina, predaje ovlaštenim sakupljačima.

SAKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE GLOMAZNOG OTPADA

Komunalac Požega d.o.o. obavještava korisnike putem medija i pisanih obavijesti o datumu odvoza glomaznog otpada s određenog područja. Korisnici koji su podmirili svoje financijske obveze, a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada, moraju najaviti potrebu odvoza telefonskim putem. Glomazni otpad ne smiju odlagati na javnu površinu, nego ga pripremiti za odvoz unutar svoje okućnice neposredno uz javnu površinu. Odvoz se na ovaj način obavlja jedanput godišnje, a maksimalni volumen koju na ovaj način mogu besplatno zbrinuti je 2m3 (količina iznad dopuštene naplaćuje se u skladu s cjenikom).

Sakupljanje glomaznog otpada obavlja se i putem reciklažnih dvorišta gdje ga korisnici mogu besplatno predati.

Uslugu odvoza glomaznog otpada korisnici mogu pisanim zahtjevom naručiti i tijekom godine, a takav izvanredni odvoz naplaćuje se u skladu s cjenikom, pri čemu korisnik usluge plaća najam kontejnera u koji odlaže glomazni otpad te cijenu prijevoza i zbrinjavanja.

Sakupljeni glomazni otpad dovozi se na plohu odlagališta Vinogradine na kojoj se izdvajaju reciklabilne komponente za predaju ovlaštenim sakupljačima, a sav preostali glomazni otpad obrađuje se drobljenjem i odlaže u kasete odlagališta.

SAKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA

Komunalac Požega d.o.o. završio je EU projekt Izgradnja i opremanje kompostane na lokaciji Vinogradine kojim je izgrađena I. funkcionalna cjelina kompostane. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju i opremanje kompostane sklopljen je s Ministarstvom gospodarstva i održivog  razvoja te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost krajem 2020. godine. Kompostana je otvorena 6. lipnja 2023. Korisnici s područja 8 jedinica lokalne samouprave u kojima je Komunalac Požega davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i u kojima je uspostavljen sustav odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada, imaju mogućnost odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada "na kućnom pragu".

smeđe kante

SAKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE GRAĐEVNOG OTPADA KOJI SADRŽI AZBEST

Na odlagalištu Vinogradine izgrađena je posebna kaseta za prikupljanje građevnog otpada koji sadrži azbest u koju je moguće zbrinuti 12000 t otpada. Komunalac Požega započeo je obavljanje djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja azbestnog otpada u kolovozu 2021. U kasetu je zbrinuta velika količina građevnog otpada koji sadrži azbest nastalog uslijed sanacije šteta od tuče koja je požeški kraj pogodila u lipnju 2021. godine. Sakupljanje i zbrinjavanje građevnog otpada koji sadrži azbest obavlja se u skladu s cjenikom objavljenim na mrežnoj stranici društva.

kasetaazbest

PLANIRANE INVESTICIJE ZA SMANJENJE KOLIČINA OTPADA NA ODLAGALIŠTU I DOSTIZANJE ZADANIH CILJEVA PGO RH

Smanjenje količina otpada na odlagalištu planira se izgradnjom dodatnih sadržaja na odlagalištu Vinogradine:

 • građevine za proširenje reciklažnog dvorišta za lakše manipuliranje skupljenim reciklabilnim otpadom i predaju ovlaštenim sakupljačima i oporabiteljima
 • reciklažnog dvorišta građevnog otpada za sakupljanje i obradu građevnog otpada
 • odlagališta inertnog otpada za odlaganje preostalog otpada od obrade građevinskog otpada
 • II. funkcionalne cjeline kompostane za obradu biorazgradivog otpada kompostiranjem.

Planirano je da se investicije realiziraju narednih godina putem poziva o dodjeli bespovratnih sredstava nadležnog ministarstva i fonda te u skladu s financijskim mogućnostima Komunalca Požega i jedinica lokalne samouprave.

Izgradnjom dodatnih sadržaja na odlagalištu očekuje se znatno povećanje stope odvojeno skupljenog otpada što bi naše područje moglo približiti zadanim ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (PGO RH):

 • smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5%
 • odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.)
 • odvojeno prikupiti 40 % mase proizvedenog biootpada
 • odložiti na odlagalište manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada.

ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA NAKON ZATVARANJA ODLAGALIŠTA VINOGRADINE

Prema regionalnom konceptu centara za gospodarenja otpadom, nakon zatvaranja odlagališta „Vinogradine“ i „Crkvište“, sve JLS s područja Požeško-slavonske županije zbrinjavat će otpad na lokaciji centra za gospodarenje otpadom Šagulje kod Nove Gradiške u Brodsko-posavskoj županiji.

U svom obuhvatu RCGO Šagulje ima i izgradnju pretovarnih stanica – PS Požega i PS Pakrac. PS Požega planirana je na području Grada Požege neposredno uz odlagalište otpada „Vinogradine“.

Na odlagalištu „Vinogradine“ planirana je priprema i privremeno skladištenje reciklabilnog otpada prije predaje ovlaštenim sakupljačima te obrada građevinskog i biorazgradivog otpada. Na taj način obradila bi se i oporabila velika količina otpada s našeg područja, a samo preostali dio komunalnog otpada odvozio na obradu u RCGO. Smanjenje količine komunalnog otpada koji se predaje u RCGO u budućnosti će značiti uštedu za naše korisnike s obzirom na to da su troškovi zbrinjavanja otpada u RCGO vrlo visoki.

EDUKACIJE O PRAVILNOM POSTUPANJU S OTPADOM

U cilju smanjenja i sprječavanja nastanka otpada Komunalac Požega izrađuje edukativne materijale, provodi edukacije za razvijanje ekološke svijesti građana te ih potiče na razvrstavanje otpada u kućanstvima, vrtićima, školama, poslovnim i gospodarskim subjektima. U uvjetima Covida 19 i propisanih epidemioloških mjera provođenje edukacija učenika osnovnih škola i dječjih vrtića je otežano, ali aktivnosti se redovito provode putem mrežne stranice. Na mrežnoj stranici građani mogu dobiti sve informacije, upoznati se s planovima odvoza otpada (komunalnog, reciklabilnog i glomaznog), educirati o odvojenom sakupljanju otpada, kompostiranju i pripremi glomaznog otpada za odvoz. Komunalac Požega redovno ažurira svoje stranice tako da građani na vrijeme mogu dobiti sve informacije, a obavijesti o aktivnostima gospodarenja otpadom objavljuju se i putem medija – lokalnog radija, tiska, web portala. Svim aktivnostima koje provodimo nastojimo udovoljiti još jednom cilju PGO RH:

 • kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti.

Edukacija ima važnu ulogu u gospodarenju otpadom jer utječe na ekološku svijest građana. Pravilnim postupanjem s otpadom i usvajanjem zdravih obrazaca ponašanja kojima štitimo okoliš i zdravlje ljudi, svi možemo doprinijeti očuvanju našeg planeta za buduće generacije.

Leopolda Mandića spremnici

VAŽNIJI DATUMI ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

 • 21.3.     Svjetski dan šuma
 • 22.3.     Svjetski dan voda
 • 22.4.     Dan planeta Zemlja
 • 26.4.     Dan obnovljivih izvora energije
 • 20.5.     Dan zdravih gradova
 • 24.5.     Europski dan parkova
 • 5.6.       Svjetski dan zaštite okoliša
 • 3.7.       Međunarodni dan bez plastičnih vrećica
 • 16.9.     Svjetski dan ozona
 • 19.12.   Međunarodni dan borbe protiv plastičnih vrećica

 

ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA I SUGLASNOSTI NA CJENIK

 Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

 • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
 • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

 • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
 • Subota: 07.00 - 12.00 sati